FORMER CHIEF JUSTICES

K.K. Verma Kailash Wanchoo Sarju Prasad J.S. Ranawat D.S. Dave D.M. Bhandari
[29.08.49 - 24.01.50]
 
[02.01.51 - 10.08.58]
 
[28.02.59 - 10.10.61]
 
[11.10.61 - 31.05.63]
 
[01.06.63 - 17.12.68]
 
[18.12.68 - 15.12.69]
 
 
J. Narayan B.P. Beri P.N. Shinghal V.P. Tyagi C. Honniah C. M. Lodha
[16.12.69 - 13.02.73]
 
[14.02.73 - 16.02.75]
 
[17.02.75 - 05.11.75]
 
[06.11.75 - 27.12.77]
 
[27.04.78 - 22.09.78]
 
[12.03.79 - 09.07.80]
 
K.D. Sharma P.K. Banerjee D.P. Gupta J. S. Verma K.C. Agarwal G.C. Mittal
[07.01.81 - 22.10.83]
 
[23.10.83 - 30.09.85]
 
[12.04.86 - 31.07.86]
 
[01.09.86 - 22.05.89]
 
[15.04.90 - 07.04.94]
 
[12.04.94 - 03.03.95]
 
A.P. Ravani M.G.Mukherji Shivaraj V Patil Dr AR Laxmanan Arun Kumar Anil Dev Singh
[04.04.95 - 10.09.96]
 
[19.09.96 - 24.12.97]
 
[22.01.99-14.03.2000]
 
[29.05.2000-25.11.2001]
 
[02.12.01 - 02.10.02]
 
[24.12.02 - 22.10.04]
 
S.N. Jha J.M. Panchal Narayan Roy Deepak Verma Jagdish Bhalla Arun Mishra
[12.10.05 - 15.06.07]
 
[16.09.07 - 11.11.07]
 
[05.01.08 - 31.01.09]
 
[06.03.09 - 10.05.09]
 
[10.08.09 - 31.10.10]
 
[26.11.10 - 13.12.12]
 
Amitava Roy Sunil Ambwani Satish Kumar Mittal Navin Sinha
[02.01.13 - 05.08.14]
 
[24.03.15 - 21.08.15]
 
[05.03.16 - 14.04.16]
 
[14.05.16 - 17.02.17]